W najnowszym numerze...

REGULAMIN

 1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Torunia oraz Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.
 2. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć autorzy niezrzeszeni oraz członkowie związków twórczych.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie maksimum pięciu utworów poetyckich w 4 kopiach maszynopisu. Kopie należy ułożyć w 4 komplety, tak aby zawierały każdy ze zgłoszonych utworów. Jurorzy otrzymają po jednym komplecie utworów danego autora.
 4. Utwory należy przesłać na adres:
  Centrum Kultury Dwór Artusa,
  Rynek Staromiejski 6,
  87-100 Toruń
  (tel. 56 655-49-39)
  z dopiskiem na kopercie Konkurs Poetycki.
 5. Tematyka i forma prac jest dowolna.
 6. Każdy utwór powinien być podpisany godłem (godło: rodzaj hasła w formie słownej). Do utworzonych kompletów utworów należy dołączyć jedną małą, zaklejoną kopertę zawierającą imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu autora. (Uwaga! Małą kopertę również podpisać swoim godłem!)
 7. Utwory zgłoszone do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane, w tym także w Internecie.
 8. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Jury ma prawo przyznać nagrodę za najlepszy pojedynczy wiersz spoza wyróżnionych zestawów.
 9. Pula nagród wynosi 7 200 zł.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów.
 11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 12. Termin nadsyłania prac mija z dniem 31 sierpnia 2017 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
 13. Konkurs rozstrzygnięty zostanie 8 grudnia 2017 r. w trakcie uroczystego koncertu. Obecność Laureata konkursu podczas uroczystego zakończenia konkursu jest warunkiem otrzymania nagrody.