W najnowszym numerze...

Regulamin XII Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego o Laur Błękitnej Narwi

1. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela.
Konkurs jest organizowany cyklicznie od 2005 r.
2. Terminarz konkursu:
Termin nadsyłania utworów do 28 kwietnia 2017 r.
Obrady jury - maj
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród z udziałem laureatów konkursu - czerwiec.
3. Cele konkursu:
- zintegrowanie środowiska twórców nieprofesjonalnych,
- promocja miasta Pułtusk,
- upowszechnienie piękna języka polskiego,
- rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką wśród młodzieży i dorosłych,
- promocja uzdolnionych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów w tomiku pokonkursowym i na stronach internetowych,
- stwarzanie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu odbiorców.
4. Uczestnicy:
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy twórcy mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.
5. Kategorie:
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
- wiersz o Pułtusku,
- wiersz o tematyce ogólnej.
6. Nadsyłanie prac:
a) utwory należy nadsyłać w czterech egzemplarzach wyłącznie w druku komputerowym formatu A4,
b) wszystkie utwory powinny być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym),
GODŁO jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.
c) do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem. Koperta powinna zawierać dane o autorze, pisane na komputerze:
- imię i nazwisko,
- data urodzenia,
- adres zamieszkania,
- telefon oraz ewentualny e - mail kontaktowy.
d) w kopercie powinno znajdować się oświadczenie dotyczące praw autorskich i zgody na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 1, a w przypadku osób nieletnich Załącznik nr 2.
e) każdy z autorów może przesłać tylko po jednym wierszu w obu kategoriach.
Prace nadsyłać należy w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017 r. na adres:
Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela, ul. Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk.
7. Ocena prac:
a) do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:
- były publikowane,
- były nagradzane w innych konkursach,
- nie spełniają wymogów formalnych określonych w regulaminie (brak godła, brak koperty zawierającej dane o autorze oraz brak oświadczenia o którym mowa w pkt. 6 d),
- zostaną nadesłane po wyznaczonym terminie (decyduje data stempla pocztowego).
Organizatorzy nie przyjmują prac konkursowych przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
b) Jury przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac.
Jury decyduje o:
- zakwalifikowaniu prac do konkursu,
- umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie,
- przyznaniu nagród.
Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
8. Rozstrzygnięcie konkursu:
a) uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu.
b) o terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni imiennym zaproszeniem.
Dla osób dorosłych przewidziano nagrody pieniężne, natomiast dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia nagrody rzeczowe.
Nagrody rzeczowe, które nie zostaną odebrane osobiście będą wysłane pocztą tylko w uzasadnionych przypadkach.
Nagrody pieniężne zostaną przelane na konta laureatów, po uprzednim wskazaniu przez nich rachunku bankowego.
Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu i pobytu w Pułtusku.
9. Publikacje:
a) wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w tomiku pokonkursowym,
b) nadesłane prace nie będą zwracane,
c) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.
Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez Jury) bądź reklamujących kolejne edycje konkursu.
Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Organizatorzy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Szczegółowe informacje: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela,
ul Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk, tel. (23) 692-21-51
e - mail:
www.biblioteka.pultusk.pl
Koordynator: Barbara Zbrzezna, Kamil Uchnast.


 
Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu, a utwory przeze mnie nadesłane nie były nigdzie publikowane ani nagradzane.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatorów konkursu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na cele związane z promocją konkursu.
Miejscowość, data:                            Czytelny podpis
………………………………..                                                   …………………………………………… 
Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
1. Jako rodzic/prawny opiekun*, oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu, a utwory nadesłane przez moje niepełnoletnie dziecko/podopiecznego nie były nigdzie publikowane ani nagradzane.
2. Jako rodzic/prawny opiekun*, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego (imię i nazwisko, adres dziecka) przez Organizatora konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatorów Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na cele związane z promocją konkursu.

Miejscowość, data:                            Czytelny podpis
………………………………..                                                    ……………………………………………
*niepotrzebne skreślić