W najnowszym numerze...

Regulamin XII ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Refleksy”

1. Organizator:
Organizatorem XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Refleksy” jest Dom Kultury „Klub Skolwin” z siedzibą w Szczecinie, ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin, telefon 91 421 80 20, faks 91 421 80 18, email:
Osobą odpowiedzialną merytorycznie za Konkurs jest Marek Maj.

2. Patronat
Patronat nad Konkursem sprawują: kwartalnik literacko-kulturalny eleWator oraz zachodniopomorski portal kulturalny eleWatorKultury.org

3. Cele Konkursu
Celem konkursu jest:
- wyłuskanie najciekawszych autorów spośród osób piszących wiersze,
- rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką,
- popularyzacja twórczości literackiej,
- rozpoznanie możliwości twórczego wykorzystywania języka polskiego.

4. Miejsce i terminy
Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora – adres jak wyżej.
Termin nadsyłania prac konkursowych na adres organizatora do dnia 28 listopada 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia c15 lutego 2020 roku w siedzibie Organizatora.

5. Zasady i warunki uczestnictwa
Konkurs ma charakter otwarty – jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w czterech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora – imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres Organizatora Konkursu. Wiersze nadesłane drogą elektroniczną nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie. Zestawy podpisane imieniem i nazwiskiem autora zostaną odrzucone ze względów formalnych.
Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej ani nagradzane w innych konkursach.
Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zgadza się na publikację wierszy w kwartalniku literacko-kulturalnym eleWator oraz w pokonkursowych publikacjach okolicznościowych.

6.Rozstrzygnięcie Konkursu
Powołane przez Organizatora Jury wyłoni Laureatów Konkursu. Jury oceniać będzie poszczególne wiersze, a nie ich zestawy jako całość.
Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień wskazanym przez Jury twórcom:
I nagroda 1.300,- zł
II nagroda 1.000,- zł
III nagroda 800,- zł
Trzy wyróżnienia po 600,-zł
Jury zastrzega sobie możliwość innych od przewidzianych w Regulaminie rozstrzygnięć Konkursu oraz innego podziału nagród.
Wybrane wiersze laureatów zostaną wydrukowane w kwartalniku literacko-kulturalnym eleWator.
Nagrody pieniężne nieodebrane osobiście przez Laureatów w dniu rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na rzecz Organizatora.
O wynikach Konkursu Laureaci zostaną powiadomieni najpóźniej 8 lutego 2020 roku telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

7. Przetwarzanie Danych Osobowych
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu Dom Kultury „Klub Skolwin” z siedzibą przy ul. Stołczyńskiej 163, 71-868 Szczecin, reprezentowany przez Dyrektora. („Administrator”).
2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) przez organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację wierszy w kwartalniku literacko-kulturalnym eleWator oraz w pokonkursowych publikacjach okolicznościowych w przypadku otrzymania nagrody w konkursie.
4. Administrator oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu.
7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.
8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.
11. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

8. Uwagi dodatkowe
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
Wszelkie dodatkowe informacje u Organizatora konkursu:
telefon 91 421 80 20, email:

Aktualny numer - Strona główna

Powrót do poprzedniej strony


© 2010-2019 Stowarzyszenie Salon Literacki.
Kopiowanie treści zawartych w serwisie wyłącznie za zgodą Redakcji i podaniem źródła pod cytowanym fragmentem, w przypadku portali internetowych - linkiem do serwisu salonliteracki.pl.