W najnowszym numerze...

REGULAMIN
1. Organizatorami XI Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Lirycznej im. Andrzeja Babaryko – „Świat niedopowiedziany” są Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi i Muzeum Regionalne w Brzezinach.
2. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Brzeziny.
3. Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości poetyckiej i postaci brzezinianina Andrzeja Babaryko (1952–2006), a motto trzeciej edycji konkursu stanowi fragment jego liryku „Gęstnienia mgły” (ze zbioru Życia daremne):
Brud i niedostatek
Na ciasnych ulicach ciasno
w głowach
Gryząc czosnek i cebulę Szukam
jakiegoś ładu
4. W konkursie mogą wziąć udział poeci, którzy mają w swoim dorobku nie więcej niż dwie
książki poetyckie.
5. Prace konkursowe – 3 krótkie utwory liryczne, napisane w języku polskim, z których jeden powinien nawiązywać do hasła („Świat niedopowiedziany”) i tegorocznego motta konkursu – należy sporządzić w 4 egzemplarzach (maszynopisu, wydruku) i przesyłać do 27 września 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17
90–056 Łódź
z dopiskiem na kopercie: „Babaryko”
6. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.
7. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym (inaczej: pseudonimem). Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą w środku:
a) dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail;
b) podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.
8. Konkursowe wiersze podlegać będą ocenie jury, które powołują organizatorzy.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2019 roku w Brzezinach podczas edycji regionalnej XIII Festiwalu Puls Literatury.
10. Gwarantowana przez organizatorów pula nagród wynosi 3000 zł i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją powołanego przez organizatorów jury.
11. Przewiduje się przyznanie nagrody specjalnej dla utworu najlepiej realizującego konwencje bliskie Patronowi konkursu.
12. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
13. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
14. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
15. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania należy kierować na adres: .
Załącznik: Oświadczenie RODO – Babaryko 2019

Aktualny numer - Strona główna

Powrót do poprzedniej strony


© 2010-2019 Stowarzyszenie Salon Literacki.
Kopiowanie treści zawartych w serwisie wyłącznie za zgodą Redakcji i podaniem źródła pod cytowanym fragmentem, w przypadku portali internetowych - linkiem do serwisu salonliteracki.pl.