W najnowszym numerze...

Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych.
Do 13 października 2019 r. należy wysłać zestaw pięciu wierszy.
Honorowane będą tylko prace nadesłane w jednym pliku tekstowym, w formacie elektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf) oznaczone godłem na adres e-mailowy:
Kopertę sygnowaną tym samym godłem co wiersze, z dopiskiem „Konkurs Krukowskiego”, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, należy przesłać pocztą na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie,
ul. Bohaterów Getta 10,
57-400 Nowa Ruda.
Nadesłane utwory nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach. Jeden autor może wysłać jeden zestaw.
Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na:
* upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, miejscowości),
* nieodpłatne wykorzystanie wierszy napisanych przez autorów w pokonkursowej antologii, prasie lokalnej bądź na stronie internetowej Organizatora,
* publikację zdjęć przedstawiających uczestników konkursu,
* gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.
Zdobywcy nagród w konkursie, podlegają karencji, mianowicie:
I miejsce – trzy lata,
II miejsce – dwa lata,
III miejsce – rok.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu łamania praw autorskich.
Jury po przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna nagrody w wysokości:
I – 1500 zł,
II – 1000 zł,
III – 500 zł.
Możliwy jest inny podział nagród.
Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udział w imprezie finałowej.
W przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym.
Ponadto przewiduje się wyróżnienia honorowe w postaci druku w antologii towarzyszącej imprezie.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i internecie.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2019 r. podczas XXIX Noworudzkich Spotkań z Poezją.
Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie wręczenia dwa tygodnie przed uroczystością.

Aktualny numer - Strona główna

Powrót do poprzedniej strony


© 2010-2019 Stowarzyszenie Salon Literacki.
Kopiowanie treści zawartych w serwisie wyłącznie za zgodą Redakcji i podaniem źródła pod cytowanym fragmentem, w przypadku portali internetowych - linkiem do serwisu salonliteracki.pl.