W najnowszym numerze...

Regulamin XIV Ogólnopolskiego Konkursu „Rypiński Album Poetycki”
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem XIV Ogólnopolskiego Konkursu „RYPIŃSKI ALBUM POETYCKI” (zwanego dalej "Konkursem") jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie, z siedzibą w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zwana dalej "Organizatorem".
2. Mecenasem i fundatorem nagród w Konkursie jest firma Kaufmann Sp. z o.o., z siedzibą w Rypinie przy ul .Bohaterów Czerwca 1956 r. 4.
3. Konkurs jest objęty honorowym patronatem przez Burmistrza Miasta Rypin.
§ 2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, która w dniach 10 lipca – 13 września 2019 r. prześle na adres
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie,
ul. Warszawska 20,
87-500 Rypin
z dopiskiem "XIV Rypiński Album Poetycki",
3 niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach wiersze (dalej zwane "Wierszami”).
2. Wiersze nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Wiersze nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
3. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków uczestnictwa w Konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 2 pkt. 2 uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.
§ 3
Cel Konkursu i tematyka prac
1. Celem Konkursu jest inspirowanie twórczości poetyckiej, promowanie wartościowych tekstów literackich, popularyzacja poezji współczesnej oraz integrowanie środowisk literackich.
2. Tematyka wierszy jest dowolna, bez ograniczeń i preferencji.
§ 4
Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać w dniach 10 lipca – 13 września 2019 r. 3 niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach wiersze (decyduje data stempla pocztowego) w 4 egzemplarzach każdy.
2. Wiersze powinny być podpisane godłem (godło słowne, nie znak graficzny, nie imię i nazwisko). W odrębnej, zaklejonej kopercie opatrzonej godłem należy zamieścić: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres elektroniczny, numer telefonu, oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach”- data i podpis, a także podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku (wzór stanowi załącznik do regulaminu).
3. Organizator nie przyjmuje rękopisów. Wiersze należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu, na papierze w formacie A4.
4. Organizator nie zwraca Wierszy. Zastrzega sobie prawo do ewentualnej publikacji nadesłanych utworów bez wypłacania honorariów autorskich.
5. W Konkursie wezmą udział Wiersze napisane w języku polskim.
6. Uczestnicy nadsyłający kilka zestawów konkursowych (pod różnymi godłami) zostaną wykluczeni z procedury konkursowej, tzn. ich utwory nie będą dopuszczone do oceny jury.
7. Oceny prac dokona profesjonalne jury.
8. Jury spośród nadesłanych Wierszy wyłoni (większością głosów) trzy, którym przyzna odpowiednio nagrody wymienione poniżej.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2019 r.
7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie na stronie Organizatora Konkursu (www.biblioteka-rypin.pl) informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającej tytuły nagrodzonych Wierszy oraz godła ich autorów. Ponadto autorzy nagrodzonych Wierszy zostaną powiadomieni odrębnym pismem.
8. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
nagroda I: 1 800 zł
nagroda II: 1 000 zł
nagroda III: 600 zł
9. Organizator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 par. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. przed wydaniem nagród finansowych obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody w wysokości 10%.
11. Jury ma również prawo do nieprzyznania którejkolwiek, jak i wszystkich nagród lub innego rozdziału nagród i wyróżnień.
12. Organizator nie recenzuje pisemnie ani ustnie Wierszy, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione w Konkursie.
§ 5
Odbiór nagrody
1. Organizator nie wysyła nagród pieniężnych. Nagrody należy odebrać osobiście lub poprzez osobę notarialnie upoważniona do odbioru nagrody tylko w dniu finału Konkursu. Nieodebranie nagrody w przewidzianym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z nagrody. W takim przypadku nagroda przeznaczona zostanie na cele statutowe Organizatora.
2. O terminie finału laureaci Konkursu powiadomieni zostaną odrębnym pismem.
3. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
§ 6
Postępowanie reklamacyjne
1. Decyzja jury, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.biblioteka-rypin.pl .
2. Osobą odpowiedzialną za Konkurs ze strony Organizatora jest Marek Taczyński,. dyrektor MPBP w Rypinie tel.: 54 280 21 42.
3. Przesyłając Wiersze na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz zgadza się na publikację wierszy.
4. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.

Aktualny numer - Strona główna

Powrót do poprzedniej strony


© 2010-2019 Stowarzyszenie Salon Literacki.
Kopiowanie treści zawartych w serwisie wyłącznie za zgodą Redakcji i podaniem źródła pod cytowanym fragmentem, w przypadku portali internetowych - linkiem do serwisu salonliteracki.pl.