W najnowszym numerze...

XXXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O LAUR OPINA”


Motto:
„I Przeszłość zbawiona
I Przyszłość zaświeca”
(Zygmunt hr. Krasiński)

Organizatorzy:
• Związek Literatów na Mazowszu w Ciechanowie
• Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie


Współorganizator:
• Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Konkurs dofinansowany przez:
• Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego
• Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
• Urząd Miasta Ciechanów
• Zakład Wydawniczo-Poligraficzny ARJADNA

Patronat medialny:
• Katolickie Radio Ciechanów
• „Tygodnik Ciechanowski”
• Tygodnik „Extra Ciechanów”
• Tygodnik „Czas Ciechanowa”
• Gazeta Urzędowa Powiatu Ciechanowskiego
• www.ciechanowinaczej.pl
• www.ciechanowonline.pl
• www.eciechanow.pl
• www.ciechanowtv.pl
• www.ciechtivi.pl


Cele Konkursu:
- Konfrontacja twórczości poetyckiej
- Ożywienie życia literackiego Ziemi Ciechanowskiej
- Propagowanie i promocja współczesnej poezji

Zasady uczestnictwa:
1. Tematyka konkursu jest dowolna
2. Konkurs ma charakter otwarty
3. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 5 utworów poetyckich /każdy w 4 egzemplarzach/ wyłącznie w maszynopisie
4. Utwory nadesłane nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach i są pracą własną autora.
5. Wiersze należy nadesłać na adres:
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej
ul. Strażacka 5;
06-400 Ciechanów
6. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem z dopiskiem „O Laur Opina” i do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze, adres
i telefon kontaktowy
7. Termin nadsyłania prac upływa 4 września 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego)
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze podczas XXIV Ciechano-wskiej Jesieni Poezji /10 października 2019 roku/.
O wręczeniu nagród powiadomione zostaną tylko osoby nagrodzone.
9. Jury, powołane przez organizatorów, decyduje o podziale nagród.
Organizatorzy przewidują:
3 nagrody główne,
3 wyróżnienia w tematyce dowolnej
oraz nagrody specjalne za utwory związane z tematyką:
- Ciechanów lub Ziemia Ciechanowska
- Zygmunt Krasiński lub Opinogóra

Organizatorzy przewidują wydanie „Jednodniówki poetyckiej” z wierszami nagrodzonymi w konkursie (w związku z tym zastrzegają sobie prawo druku tych wierszy bez honorariów autorskich).
10. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
12. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nieodebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą do puli na rok następny.
13. Organizatorzy nie zwracają osobom nagrodzonym kosztów przejazdu.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.883 z póz. zm./. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Działu Kultury i Sztuki PCKiSz.
Tel. 23 672 35 09, 23 672 42 92

 


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O LAUR OPINA”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora– zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
Imię, Nazwisko
…………………………………………
Miejsce zamieszkania
……………………………………………………………………………………

………………………….. ………………………… (miejscowość, data) (podpis)

Aktualny numer - Strona główna

Powrót do poprzedniej strony


© 2010-2019 Stowarzyszenie Salon Literacki.
Kopiowanie treści zawartych w serwisie wyłącznie za zgodą Redakcji i podaniem źródła pod cytowanym fragmentem, w przypadku portali internetowych - linkiem do serwisu salonliteracki.pl.