W najnowszym numerze...

×

Wiadomość

Failed loading XML...

I. CELE KONKURSU
Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, konfrontacje twórczości poetyckiej, promocja utalentowanych poetów, integracja środowisk literackich oraz rozbudzanie zainteresowania poezją.

II. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
- „po debiucie” - dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym /w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej/
- „debiut” - dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.
2. W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim, nie zrzeszeni lub będący członkami związków twórczych oraz debiutanci. Warunkiem udziału jest ukończenie 16 roku życia.
3. Uczestnicy nadsyłają zestaw wierszy własnego autorstwa o dowolnej tematyce, nie publikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich /opatrzonych numerem ISBN, ISSN/ ani na stronach internetowych i nie nagradzanych w innych konkursach.
4. Nadesłany zestaw wierszy, oznaczony słownym godłem, może zawierać maksymalnie do pięciu utworów.
5. Prace konkursowe należy przesłać zapisane w wersji elektronicznej na płycie CD jako dokument programu Word 97-2003 oraz w wersji papierowej - wydruk komputerowy formatu A-4 w czterech egzemplarzach /każdy wiersz/ na adres sekretariatu konkursu w terminie do 31 sierpnia 2019 r. Liczy się data stempla pocztowego. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
6. Autorzy dopisują na kopercie: „konkurs poetycki” oraz kategoria – „debiut” lub „po debiucie”. Prace bez oznaczenia kategorii nie będą rozpatrywane.
7. W nadesłanej korespondencji /w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak zestaw wierszy/ należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres elektroniczny.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych wierszy.
9. Prace konkursowe w dwóch kategoriach: „debiut” i „po debiucie” ocenia Jury powołane przez organizatorów. Jurorzy zobowiązani są do wyłonienia laureatów I,II,III nagród oraz ewentualnie wyróżnień w obu kategoriach konkursowych.
W szczególnych przypadkach jurorzy mogą nie przyznać nagród bądź przyznać nagrody ex aequo.
10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez patronów, organizatorów i sponsorów.
11. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień podczas uroczystości finałowej, planowanej w dniu 9 listopada 2019 r.
Nie przewiduje się zwrotu kosztów podróży.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zawiadomienia o wynikach konkursu oraz o terminie wręczenia nagród i wyróżnień zostaną wysłane tylko do laureatów konkursu.
2. Godła uczestników konkursu poetyckiego, którzy nie są laureatami, pozostaną utajnione, a prace nadesłane na konkurs po upływie roku będą zlikwidowane przez powołaną komisję.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wierszy laureatów konkursu /wyłącznie w celach promocyjnych/ w wydawnictwach pokonkursowych oraz do cytowania tych utworów w mediach - bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.
4. Przesyłając wiersze do konkursu autorzy wyrażają tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z konkursem.
5. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jurorami.

Sekretariat konkursu:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa
tel. 34 366 59 65, 34 324 46 51,
tel /fax 34 324 94 81
e-mail:

Aktualny numer - Strona główna

Powrót do poprzedniej strony


© 2010-2019 Stowarzyszenie Salon Literacki.
Kopiowanie treści zawartych w serwisie wyłącznie za zgodą Redakcji i podaniem źródła pod cytowanym fragmentem, w przypadku portali internetowych - linkiem do serwisu salonliteracki.pl.