W najnowszym numerze...

×

Wiadomość

Failed loading XML...

Regulamin XXXIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Milowy Słup”

Cele konkursu:
1. Inspiracja i popularyzacja twórczości poetyckiej
2. Ujawnienie talentów
3. Stworzenie możliwości wydania najlepszych prac w zbiorze poetyckim

Zasady:
1. Konkurs ma charakter otwarty dla osób w wieku powyżej 16 lat.
2. W konkursie nie mogą brać udziału dwukrotni zdobywcy głównej nagrody w poprzednich edycjach.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres organizatora tylko jednego zestawu trzech wierszy w trzech egzemplarzach maszynopisu oraz w formie pliku tekstowego (w formacie doc lub rtf) utworów dotąd niepublikowanych i nienagradzanych. Wiersze wysłane na konkurs Milowego Słupa nie mogą być wysyłane na inne konkursy.
3. Każdy wiersz należy opatrzyć znakiem identyfikacyjnym (godło) autora, ten sam znak należy umieścić na kopercie zawierającej własnoręcznie podpisaną kartę zgłoszenia (stanowiącą załącznik do regulaminu) z danymi osobowymi oraz zgodą na wykorzystanie prac w publikacjach.
4. Zestawy niespełniające warunków podanych w punktach 2 i 3 nie będą uwzględniane przez jury.
7. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji reklamowych bądź pokonkursowych – w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury – bez wypłaty honorarium. Udział w imprezie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na stronie www MBP i w mediach społecznościowych w celu przekazania opinii publicznej informacji o wydarzeniu.
8. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
9. Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

Termin nadsyłania prac:
1. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 13 września 2019 r.
2. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie
ul. Dworcowa 13
62–510 Konin
z dopiskiem: Milowy Słup
Ogłoszenie wyników:
1. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i spotkanie z jurorami nastąpi w Koninie w październiku 2019 r. , o czym laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród.
2. Alfabetyczna lista laureatów zostanie umieszczona 7 października 2019 r. na stronie www.mbp.konin.pl
3. Organizator zastrzega wyłącznie osobisty odbiór nagród i wyróżnień podczas imprezy finałowej.
4. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród.
5. Laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia pieniężne oraz okolicznościowe upominki ufundowane przez organizatora.

 

- - - -
Karta zgłoszenia

XXXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Milowy Słup” Konin 2019

imię i nazwisko

adres (ulica, nr domu, mieszkania, kod, miejscowość)

telefon kontaktowy

adres e-mail

godło

Data i podpis
(w przypadku osoby niepełnoletniej - podpis opiekuna prawnego)
Oświadczam, że nadesłane przeze mnie wiersze są mojego autorstwa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, wydania nagród lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Wyrażam zgodę na zaprezentowanie i opublikowanie moich prac w ramach promocji bez honorarium w wydawnictwie pokonkursowym oraz w innych w mediach (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) w okresie do 2 lat.
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku na stronie www i fanpage'u MBP w Koninie oraz w mediach w celu przekazania opinii publicznej informacji o wydarzeniu.

Aktualny numer - Strona główna

Powrót do poprzedniej strony


© 2010-2019 Stowarzyszenie Salon Literacki.
Kopiowanie treści zawartych w serwisie wyłącznie za zgodą Redakcji i podaniem źródła pod cytowanym fragmentem, w przypadku portali internetowych - linkiem do serwisu salonliteracki.pl.