W najnowszym numerze...

×

Wiadomość

Failed loading XML...

Regulamin Turnieju Poetyckiego ,,O Chmielakowy Antałek” 49. Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów Chmielaki Krasnostawskie 2019

I. ORGANIZATOR:
Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw

II. WYMAGANIA:
- Na Turniej można złożyć maksymalnie trzy utwory poetyckie o szeroko pojętej tematyce ludyczno-dionizyjskiej (wiersz, limeryk, fraszka i inne).
- Prace nie mogą być dotychczas nigdzie publikowane (w tym w Internecie), i nie nagradzane w innych konkursach.
- Należy złożyć je w 3 egzemplarzach maszynopisu, maksymalnie 3 strony A4, podpisane pseudonimem, z załączoną kopertą zawierającą informacje o autorze, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail), oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie przyjmujemy zgłoszeń nadesłanych pocztą elektroniczną.

III. MIEJSCE:
Finał Turnieju odbędzie się podczas Chmielaków Krasnostawskich w sobotę 24 sierpnia 2019 r., ok. godz. 17:00 na Scenie przy Dworku Starościńskim, ul. Sikorskiego 10. Organizator zapewnia laureatom nocleg (nie przewidujemy zwrotu kosztów podróży).

IV. NAGRODY:
- Organizator Turnieju przewiduje następujące nagrody pieniężne dla laureatów:
I nagroda – 500 zł i ,,Antałek”, II nagroda – 400 zł, III nagroda – 300 zł, wyróżnienie – 200 zł
Jury może dokonać innego podziału nagród.
- Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień w dniu ogłoszenia werdyktu, w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym Turnieju. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów.

V. TERMIN :
Podstawą udziału w Turnieju jest przesłanie zestawu utworów zgodnych z w/w wymaganiami regulaminowymi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 sierpnia 2019 r. na adres: Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw

VI. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Stanisław Kliszcz – Instruktor KDK , tel. 82 576 2218, 665437017, e-mail:

- - - - - -

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymaganych do uczestnictwa w Turnieju Poetyckim „O Chmielakowy Antałek” 2019.
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”, w celach: organizacji i promocji Turnieju Poetyckiego „O Chmielakowy Antałek” 2019

………………………………..
(data, czytelny podpis)


KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku zarejestrowanego podczas uczestnictwa w Turnieju Poetyckim „O Chmielakowy Antałek” 2019 na administrowanych przez KDK: stronie internetowej, facebooku, w kronice i tablicach itp. oraz wysyłane w materiałach prasowych (nieograniczony krąg odbiorców) zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.

…………………………………………...
(data, czytelny podpis)

 


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Krasnostawski Dom Kultury (Ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw, telefon kontaktowy: 82 576 22 18)
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i promocji Turnieju Poetyckiego „O Chmielakowy Antałek” 2019, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
9) Państwa dane nie będą przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Aktualny numer - Strona główna

Powrót do poprzedniej strony


© 2010-2019 Stowarzyszenie Salon Literacki.
Kopiowanie treści zawartych w serwisie wyłącznie za zgodą Redakcji i podaniem źródła pod cytowanym fragmentem, w przypadku portali internetowych - linkiem do serwisu salonliteracki.pl.