W najnowszym numerze...

×

Wiadomość

Failed loading XML...

Regulamin III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Wielorzecze”

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Alternatywni” z siedzibą w Elblągu.

Cele Konkursu:

•Promowanie literatury współczesnej wśród mieszkańców Elbląga oraz internautów i osób piszących/zainteresowanych spoza regionu
•Popularyzowanie czytelnictwa poprzez aktywny kontakt z literaturą
•Aktywizacja młodzieży i osób dorosłych oraz doskonalenie ich warsztatu twórczego
•Konsolidacja różnych środowisk literackich
•Podniesienie atrakcyjności terenów pod względem kultury; szukanie korzeni i tożsamości
•Promowanie literatury wartościowej
•Angażowanie młodzieży i osób dorosłych, w tym starszych w działania na rzecz kultury


Zasady uczestnictwa:
1. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy, którzy ukończyli 15 lat niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych.
2. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych oraz nagradzane i wyróżniane w innych konkursach i turniejach. Nie mogą również równolegle brać udziału w innych konkursach.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu łamania praw autorskich.
4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie trzech zestawów składających się z trzech wierszy napisanych w języku polskim - każdy należy opatrzyć godłem. W załączonej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić: imię i nazwisko (akceptujemy tylko prawdziwe, nie pseudonimy artystyczne), adres, adres e-mail, numer telefonu oraz podpisane oświadczenie: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na Konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i nagradzane oraz nie biorą równolegle udziału w innych konkursach”. UWAGA! W przypadku osób niepełnoletnich - oświadczenie musi być podpisane przez opiekuna prawnego.
5. Listy należy wysłać listem zwykłym (niepoleconym) bez podawania danych osobowych nadawcy na kopercie.
6. Jeden autor może złożyć tylko jeden zestaw tekstów.
7. Zestawy należy przesłać w formie wydruku komputerowego na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki” oraz obowiązkowym oznaczeniem kategorii (I; II lub IR; IIR) do 30 czerwca 2019 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Stowarzyszenie „Alternatywni”
skr. poczt. 37
plac Słowiański 1/3
82-300 Elbląg
8. Wiersze będą oceniane w następujących kategoriach:
I – młodzież, czyli osoby w wieku 15-19 lat
II – osoby dorosłe
R – poeci regionu, czyli twórcy mieszkający na terenie Warmii, Żuław, Powiśla (ta kategoria jest elementem dodatkowym, uściślającym dwie pozostałe)
9. Członkowie Stowarzyszenia „Alternatywni”, czyli organizatora, nie mogą brać udziału w konkursie.
10. Teksty oceniać będzie profesjonalne jury, które przyzna nagrody finansowe oraz rzeczowe, a także nagrodę specjalną dla twórcy regionu.
11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych personalnych oraz zdjęć uczestników konkursu i ich opiekunów. Zgłaszając swój udział w Konkursie, jego uczestnicy (opiekunowie prawni) akceptują prawo organizatorów do prezentacji i publikacji tekstów nagrodzonych lub wyróżnionych bez dodatkowej zgody i bez honorarium.
13. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w trakcie VII Festiwalu Literatury „Wielorzecze”, który odbędzie się w Elblągu w dniach 19-22 września 2019. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas Festiwalu. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą. Nagroda nieodebrana zostanie przekazana na konto innych projektów kulturalnych, organizowanych przez Stowarzyszenie „Alternatywni w Elblągu.
14. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami.
15. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na rozstrzygnięcie Konkursu.
16. Sprawy sporne, nieujęte regulaminem, rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.
17. Zgłoszenie do udziału w Konkursie traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu. Aktualny regulamin dostępny jest na Fanpage Stowarzyszenia Alternatywni na Portalu SpołecznościowymFacebook https://www.facebook.com/alternatywni/ w zakładce „Notatki”, na Fanpage Festiwalu Wielorzecze https://www.facebook.com/FestiwalLiteraturyWielorzecze/ w zakładce „Notatki” oraz pod adresem https://goo.gl/YKUdaK
19. Na wszelkie pytania, kierowane na adres , odpowiada Sekretarz Konkursu, Rafał Konefał.

Aktualny numer - Strona główna

Powrót do poprzedniej strony


© 2010-2019 Stowarzyszenie Salon Literacki.
Kopiowanie treści zawartych w serwisie wyłącznie za zgodą Redakcji i podaniem źródła pod cytowanym fragmentem, w przypadku portali internetowych - linkiem do serwisu salonliteracki.pl.