W najnowszym numerze...

×

Wiadomość

Failed loading XML...

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ogłasza VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Sieroszewice.
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 15 lat.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech wierszy o dowolnej tematyce, w 5 egzemplarzach w formie wydruku na papierze w formacie A4 do dnia 19.07.2019 r. na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 49 63-405 Sieroszewice.
Na kopercie z nadesłanymi na konkurs wierszami proszę o dopisek: „Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego”.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
– głównej (ogólnopolskiej)
– regionalnej (dla uczestników pochodzących z gminy Sieroszewice lub w niej zamieszkujących). Kategoria regionalna oceniania będzie jeśli do konkursu wpłyną wiersze napisane przez minimum 5 uczestników.
Nadesłane na konkurs wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem).
Uczestnicy przysyłający wiersze do kategorii regionalnej powinni obok godła umieścić dodatkowo literę „R”.
W osobnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem, należy umieścić nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mailowy.
Nadesłane na konkurs wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane (publikacje, prasa, strona internetowa) ani nagradzane.
Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym lub prasie bez zgody autorów i honorarium.
Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora.

Przewiduje się następujący podział nagród:
I miejsce – 1.000 zł
II miejsce – 700 zł
III miejsce – 300 zł
– cztery wyróżnienia I stopnia (pieniężne, po 150 zł)
– wyróżnienia II stopnia (nagrody książkowe)
oraz
– nagroda pieniężna w kwocie 200 zł dla najlepszego zestawu lub wiersza w kategorii regionalnej
Uwaga: Jury zastrzega sobie możliwość innego niż w regulaminie podziału nagród.

9. Nagrody i wyróżnienia pieniężne należy odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną (osobą upoważnioną nie może być inny laureat) w dniu finału.

10. Nagrody i wyróżnienia pieniężne nie odebrane w dniu finału przechodzą na rzecz Organizatora.

11. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem do dnia 23.08.2019 r.
Informacja o wynikach konkursu zamieszczona będzie również na stronie Urzędu Gminy Sieroszewice i na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w październiku 2019 r. w siedzibie Organizatora.

12. Organizator nie zwraca kosztów podróży laureatom konkursu.

13. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

14. Integralną częścią zgłoszenia jest nadesłanie podpisanej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.

15. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Administratorem Danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 49 63-405 Sieroszewice, tel. 62 739 62 92.
Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu organizacji VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Pawła Brylińskiego.

Aktualny numer - Strona główna

Powrót do poprzedniej strony


© 2010-2019 Stowarzyszenie Salon Literacki.
Kopiowanie treści zawartych w serwisie wyłącznie za zgodą Redakcji i podaniem źródła pod cytowanym fragmentem, w przypadku portali internetowych - linkiem do serwisu salonliteracki.pl.