W najnowszym numerze...

Warunkiem uczestnictwa w XXXI Ogólnopolskich Literackich Spotkaniach Pokoleń, które odbywać się będą 12—15 września 2019 jest udział w konkursie poetyckim, którego regulamin zamieszczamy poniżej.
Regulamin
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni, bez względu na przynależność do stowarzyszeń i związków twórczych.
Uczestnicy konkursu proszeni są o nadesłanie zestawu składającego się z 4 wierszy. Każdy tekst na osobnej kartce (wydruk komputerowy na formacie kartki a4) wraz z wersją elektroniczną dołączoną na jednej płycie cd lub pendrajwie (napisane w wordzie). Na konkurs autor może przesłać tylko jeden zestaw wierszy w 5 skompletowanych egzemplarzach (spiętych zszywaczem), dla 4 jurorów i redaktora almanachu poetyckiego. Tematyka prac jest dowolna. Mile widziane będą wiersze związane z rejonem nadgoplańskim.
Wiersze zgłoszone do konkursu powinny stanowić pracę własną autora. Nie mogą być, do ogłoszenia wyników konkursu podczas OTWARCIA XXXI OLSP 12 września 2019, nagrodzone ani publikowane (również w internecie). Nadesłane wiersze muszą być napisane w języku polskim, każdy tekst winien być opatrzony godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym).
Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę sygnowaną tym samym godłem, zawierającą na kartce formatu a4 dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, e-mail, godło oraz OŚWIADCZENIA RODO (załącznik regulaminu).
Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Adres:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszczy
z dopiskiem „Konkurs poetycki XXXI OLSP”.

Profesjonalne jury powołane przez organizatorów dokona wyboru 35 najlepszych zestawów wierszy,
a ich autorzy zaproszeni zostaną do udziału w XXXI OLSP. Jury spośród zakwalifikowanych osób wybierze laureatów konkursu, którzy otrzymają nagrody finansowe i książkowe. Dodatkowo jury wyłoni 5 osób na listę rezerwową w razie rezygnacji z udziału osób zakwalifikowanych. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas wrześniowych Spotkań. Dodatkowym wyróżnieniem dla poetów będzie publikacja ich tekstów w almanachu poetyckim, który uczestnicy otrzymają podczas inauguracji OLSP.
W programie spotkań przewidujemy m.in.: ogłoszenie wyników konkursów poetyckich dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, promocję almanachu poetyckiego, wystawę prac lokalnych twórców, spotkania autorskie poetów we wszystkich przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich miasta i gminy Kruszwica, ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku, w Środowiskowym Domu Samopomocy, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy. Ponadto organizatorzy planują organizację następujących przedsięwzięć kulturalnych: warsztaty i konsultacje poetyckie , które będą prowadzone przez poetów i krytyków literackich: Krzysztofa Kuczkowskiego oraz Wojciecha Kassa. Ponadto odbędą się warsztaty recytatorskie dla poetów „Sztuka mówienia własnych tekstów”, konkurs na fraszkę, prezentacje poetyckie uczestników, recital podczas Otwarcia Spotkań, koncert muzyczny na Wzgórzu Zamkowym pod Mysią Wieżą. W ramach Spotkań odbędzie się promocja almanachu poetyckiego w Kruszwicy (październik) i w Bydgoszczy (listopad).
postanowienia końcowe:
• Uprzejmie informujemy, że udział w OLSP jest odpłatny i wynosi 180 złotych (kwota w całości będzie przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów realizacji XXXI OLSP).
• Decyzja jury o zakwalifikowaniu poetów do udziału przekazana zostanie telefonicznie do 10 czerwca 2019. Osoby, które potwierdzą przyjazd do Pałacu w Kobylnikach otrzymają na e-maila (do 15 czerwca 2019) zaproszenie i kartę zgłoszenia do udziału w XXXI OLSP. Po otrzymaniu zaproszenia powinno się dokonać wpłaty 180 złotych na konto podane w karcie zgłoszenia, a kserokopię dowodu wpłaty, wraz z kartą zgłoszenia odesłać pod wskazany wyżej adres KPCK do 10 lipca 2019 r. (włącznie).
Po tym terminie w miejsce osób, które nie spełnią warunków regulaminu: przesłania potwierdzenia dowodu wpłaty za udział i karty zgłoszenia (wraz z Oświadczeniami - RODO), zostaną przyjęte osoby z listy rezerwowej. Wcześniejszy termin wpłaty uwarunkowany jest sprawami organizacyjnymi oraz wydaniem pokonkursowego almanachu. Przypominamy, że w almanachu ukażą się wiersze tych osób, które dokonają wpłaty i uczestniczyć będą w całym przedsięwzięciu.
• W przypadku nieobecności nagrodzonej osoby, organizatorzy spotkań w porozumieniu z jury zastrzegają sobie prawo do rozdysponowania nagrody na pozostałych laureatów. Organizatorzy nie zwracają poniesionych kosztów udziału. Dotyczy to również pozostałych uczestników.
• Koszty podróży pokrywają uczestnicy. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i noclegi w Pałacu w Kobylnikach koło Kruszwicy.
• Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych zestawów wierszy.
• W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z jury.
• Prosimy zwrócić uwagę na ilość wysyłanych wierszy (4 teksty, f. A4 w 5 egz.).
• Nadesłane zestawy niezgodne z założeniami regulaminu: zawierające mniej lub więcej niż 4 wiersze lub podpisane danymi osobowymi, znakami, a nie godłem, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
• Uprzejmie informujemy, że Pałac w Kobylnikach nie posiada windy i tym samym nie jest przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich i osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu znacznym. Podejście schodami (zbyt wiele stopni) na I i II piętro (zakwaterowanie uczestników) może okazać się dla niektórych zbyt trudne.
• Jeśli po opublikowaniu tekstów w almanachu okaże się, że wiersze były wcześniej publikowane, nagrodzone lub są plagiatem, autor nie będzie mógł uczestniczyć w kolejnych edycjach konkursu kwalifikującego do udziału w OLSP. Informacji o konkursie udziela:
koordynator projektu – Krystyna Wulert
tel. 52. 585 15 02—03
wew. 121
kom. 692 315 658

Dane o konkursie można również uzyskać za pośrednictwem strony internetowej m.in. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy, na blogu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy oraz portalu www. mojakruszwica.pl

 

 

----------
XXXI Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń Kruszwica –Kobylniki 2019

Zgłoszenie do udziału w Konkursie Poetycki

Imię i nazwisko:
………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania:
ul.: ………………………………………………………………………………………………..
kod:…………………… miejscowość:…………………………………………………………..
Nr telefonu:
…………………………………………………………………………………………………..
Email:
……………………………………………………………………………………………….......
Godło (pseudonim, nie znak graficzny):
…………………………………………………………………………........................................

OŚWIADCZENIA

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w KARCIE ZGŁOSZENIA w zakresie potrzebnym do przeprowadzania XXXI OGÓLNOPOLSKICH LITERACKICH SPOTKAŃ POKOLEŃ przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy (adres: 85-033, pl. Kościeleckich 6, NIP: 9532371339)

 Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, o przysługującym mi prawie dostępu do danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w materiałach audio-wizualnych, audio i fotograficznych. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie mojego wizerunku. Ponadto publikację wybranych tekstów w pokonkursowym almanachu, czasopismach i mediach oraz internecie bez dodatkowej zgody i honorarium przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy, bez ograniczeń terytorialnych (cały świat) i bez ograniczeń czasowych.
_____________________ _____________________
miejscowość i data czytelny podpis

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika XXXI Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016r. Nr 119, s. 1) zwane dalej „RODO” iż:

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy, zwane dalej RSTK.
2. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez RSTK w celu organizacji, oceny uczestników przez jury konkursu poetyckiego, prowadzenie list obecności, przygotowanie imiennych dyplomów dla uczestników itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO).
3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni osoba z ramienia Zarządu RSTK oraz inne upoważnione przez RSTK osoby, wykonujące czynności związane z organizacją, przygotowaniem imiennych dyplomów itp. dla uczestników XXXI OLSP.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczestników XXXI OLSP będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej organizacji XXXI OLSP oraz przygotowania imiennych materiałów, nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zakończenia XXXI OLSP lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez uczestnika XXXI OLSP.
4. INFORMACJE O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI
NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie RSTK danych osobowych uczestnika jest zupełnie dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia jednak uczestnictwo w XXXI OLSP.
5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdy uczestnik posiada prawo do:
dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez RSTK są nieprawidłowe lub niekompletne;
usunięcia danych osobowych – w sytuacji, gdy dane nie będą już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji, gdy dane są nieprawidłowe można żądać
ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; dane
będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale osoba, której dane dotyczą nie będzie chciała, aby zostały usunięte; dane nie będą potrzebne w celu organizacji XXXI OLSP, oceny wierszy uczestników przez jury konkursu, wyłonienia laureatów konkursu poetyckiego kwalifikującego do udziału w XXXI OLSP, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub osoba której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
przenoszenie danych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz
przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;
wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane przetwarzane przez RSTK w celu wykonania zadani, realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej RSTK lub na podstawie uzasadnionego interesu RSTK;
cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej RSTK – w przypadkach i na warunkach określonych w rozporządzeniu RODO. Prawa wymienione w pkt a-g można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem Danych.
6. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Każdy uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez Towarzystwo niezgodnie z przepisami RODO.
7. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Aktualny numer - Strona główna

Powrót do poprzedniej strony


© 2010-2019 Stowarzyszenie Salon Literacki.
Kopiowanie treści zawartych w serwisie wyłącznie za zgodą Redakcji i podaniem źródła pod cytowanym fragmentem, w przypadku portali internetowych - linkiem do serwisu salonliteracki.pl.