W najnowszym numerze...

XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pisanie dobre na chandrę” pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim

Regulamin

I. Organizator:
Oświęcimskie Centrum Kultury

II. Cele i założenia programowe:
- popularyzacja twórczości literackiej,
- rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich,
- stwarzanie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu odbiorców.

III. Zasady uczestnictwa:
a) w konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 15 rok życia,
b) prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
- poezja (zestaw do 5 wierszy),
- proza (1 utwór - maksymalnie 10 stron znormalizowanego druku - na 1 stronie ok. 1800 znaków ze spacjami),
c) tematyka prac dowolna,
d) wszystkie utwory winny być opatrzone słownym godłem (nie znakiem graficznym),
e) do nadesłanych prac należy dołączyć, w zaklejonej kopercie opatrzonej takim samym godłem jak prace konkursowe, kartę uczestnictwa,
f) do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:
- były publikowane w wydawnictwach zwartych lub prasie literackiej (w tym internetowej),
- były nagradzane w innych konkursach,
- brały udział w poprzednich edycjach konkursu "Pisanie dobre na chandrę",
- nie spełniają wymogów określonych w regulaminie (bez godła, bez karty uczestnictwa),
- zostaną nadesłane po określonym terminie,
g) utwory należy nadsyłać w czterech egzemplarzach (wyłącznie wydruk komputerowy lub maszynopis formatu A-4) w terminie do 7 czerwca 2019 r. na adres: Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24,
32-600 Oświęcim
z dopiskiem "Pisanie dobre na chandrę".

IV. Jury i nagrody:
a) trzyosobowe Jury powołane przez organizatora zadecyduje o:
- zakwalifikowaniu prac do konkursu,
- przyznaniu nagród o łącznej puli 8.000 zł,
- decyzje jury są ostateczne i niepodważalne,

b) lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie organizatora www.ock.org.pl (laureaci zostaną również powiadomieni e-mailem),
c) ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 21 września 2019 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury,
d) laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród podczas podsumowania konkursu,
e) laureatom nieobecnym podczas rozdania nagród zostaną przesłane tylko nagrody honorowe - dyplomy,
f) organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży i noclegu,
g) wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w antologii "Pisanie dobre na chandrę".

V. Inne postanowienia:
a) nadesłane prace nie będą zwracane,
b) organizator zastrzega sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów,
c) wszystkie sporne kwestie, które nie zostały ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator w porozumieniu z jurorami,
d) nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela:
Paweł Lach, Oświęcimskie Centrum Kultury, tel. (33) 842 44 61, 842 25 75,
e-mail:

 

 

 

------
XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki "Pisanie dobre na chandrę" pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim

Karta uczestnictwa

imię i nazwisko
.......................................................................................................................................................
adres zamieszkania
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
tel. kontaktowy............................................, e-mail .....................................................................

Lp. kategoria tytuł pracy

 


godło ............................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu i akceptuję go.
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oświęcimskie Centrum Kultury przy ulicy J. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim w celu wykonywania statutowych zadań OCK.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku w formie zdjęcia analogowego i cyfrowego / nagrania audio/ nagrania video, a także użycie wizerunku na fotografiach i materiałach filmowych dokumentujących XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki "Pisanie dobre na chandrę" oraz na stronie internetowej www.ock.org.pl prowadzonej przez Oświęcimskie Centrum Kultury.
Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie wizerunku, zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych jest dobrowolne oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 26 kwietnia 2016r. informujemy, iż:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oświęcimskie Centrum Kultury przy ulicy J. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim.
- Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych  osobowych, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.
- Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych narusza przepisy niniejszego ogólnego rozporządzenia.
- Podane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionym celu dla którego zostały zebrane i nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie nadrzędnych przepisów prawa oraz mogą być udostępnione tylko tym podmiotom z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie
z art. 28 Rozporządzenia UE.

..................................................................
(podpis autora)

Aktualny numer - Strona główna

Powrót do poprzedniej strony


© 2010-2019 Stowarzyszenie Salon Literacki.
Kopiowanie treści zawartych w serwisie wyłącznie za zgodą Redakcji i podaniem źródła pod cytowanym fragmentem, w przypadku portali internetowych - linkiem do serwisu salonliteracki.pl.