W najnowszym numerze...

Regulamin

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach twórczych. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące laureatami nagrody Grand Prix jednej z ostatnich czterech edycji konkursu.
2. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej.
3. Przewidziana jest też kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą „L”.
4. Prace w kategorii poezji powinny obejmować zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: nowelę, opowiadanie, reportaż lub esej – do 10 stron maszynopisu.
5. Na konkurs należy nadsyłać w 5 egzemplarzach utwory, które nie były dotychczas publikowane oraz nagradzane w innych konkursach, opatrzone jedynie godłem. To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, adres, numer telefonu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według wzoru (http://www.biblioteka.lebork.pl/ogolnopolski-konkurs-literacki-im-mieczyslawa-stryjewskiego/).
6. Organizatorzy nie przyjmują tekstów w formie elektronicznej.
7. Termin nadsyłania prac na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork, upływa 30 września 2018 r.
8. Organizatorzy przewidują nagrodę główną Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego oraz trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
Ponadto przewidziane są nagrody specjalne:
• Burmistrza Miasta Lęborka – nagroda publiczności
• nagroda im. Józefa Majkowskiego przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za utwór ukazujący godność człowieka i życia
• Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – poezja
• Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego w Lęborku za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – proza
• Laureaci nagród specjalnych mogą być także nagrodzeni w kategorii nagród głównych.
9. Organizatorzy nie odsyłają prac. Nagrodzone teksty mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów (także on-line) i prasie bez wynagrodzenia.
10. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej.
11. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 23 listopada 2018 r. o godz. 17.00 w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”.
12. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku,
tel. 598622307, e-mail: .

ORGANIZATORZY
BURMISTRZ LĘBORKA I RADA MIEJSKA W LĘBORKU
ZARZĄD I RADA POWIATU LĘBORSKIEGO
Oddział Miejski KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA CIVITAS CHRISTIANA w Lęborku
Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Lęborku
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nr 1 w Lęborku
LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY FREGATA

---------------------------------------------

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku w celu realizacji mojego uczestnictwa w XXXIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewskiego, a w przypadku zdobycia przez mnie nagrody - promocji organizatorów poprzez opublikowanie danych na stronie internetowej organizatora, upublicznianie wizerunku na stronie internetowej organizatorów Konkursu.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z ” Klauzulą informacyjną dot. przetwarzanie danych osobowych uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku”.
....................................................................
(data i CZYTELNY podpis uczestnika konkursu)

---------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IM. MIECZYSŁAWA STRYJEWSKIEGO W LĘBORKU
Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Anna Cykman – e:mail:
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w konkursie.
4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.
9. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

 

Aktualny numer - Strona główna

Powrót do poprzedniej strony


© 2010-2018 Stowarzyszenie Salon Literacki.
Kopiowanie treści zawartych w serwisie wyłącznie za zgodą Redakcji i podaniem źródła pod cytowanym fragmentem, w przypadku portali internetowych - linkiem do serwisu salonliteracki.pl.