W najnowszym numerze...

Motto:
„I Przeszłość zbawiona
I Przyszłość zaświeca”
(Zygmunt hr. Krasiński)

Cele Konkursu:
- Konfrontacja twórczości poetyckiej
- Ożywienie życia literackiego Ziemi Ciechanowskiej
- Propagowanie i promocja współczesnej poezji
- Pogłębianie patriotyzmu w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości

Zasady uczestnictwa:
1. Tematyka konkursu jest dowolna
W ramach Konkursu wyodrębnia się kategorię dla młodzieży (16-22 lata) za utwór związany ze 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości
2. Konkurs ma charakter otwarty
3. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 5 utworów poetyckich (każdy w 4 egzemplarzach) wyłącznie w maszynopisie
4. Utwory nadesłane nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach i są pracą własną autora.
5. Wiersze należy nadesłać na adres:
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej
ul. Strażacka 5; 06-400 Ciechanów
6. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem z dopiskiem „O Laur Opina” i do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze, adres i telefon kontaktowy
7. Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego)
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze podczas XXIII Ciechanowskiej Jesieni Poezji (11 października 2018). O wręczeniu nagród powiadomione zostaną tylko osoby nagrodzone.
9. Jury, powołane przez organizatorów, decyduje o podziale nagród. Organizatorzy przewidują:
3 nagrody główne, 3 wyróżnienia w tematyce dowolnej, nagrody specjalne za utwory związane z tematyką:
- Ciechanów lub Ziemia Ciechanowska
- Zygmunt Krasiński lub Opinogóra
- 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości – kategoria dla młodzieży (16-22 lata).
10. Organizatorzy przewidują wydanie „Jednodniówki poetyckiej” z wierszami nagrodzonymi oraz wydanie tomiku dekadowego z utworami nagrodzonymi w konkursie (w związku z tym zastrzegają sobie prawo druku tych wierszy bez honorariów autorskich).
11. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
13. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nieodebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą do puli na rok następny.
14. Organizatorzy nie zwracają osobom nagrodzonym kosztów przejazdu.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.883 z póz. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Działu Kultury i Sztuki PCKiSz.

Organizatorzy:
- Związek Literatów na Mazowszu w Ciechanowie
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie
Współorganizator:
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Konkurs dofinansowany przez:
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Urząd Miasta Ciechanów
- Zakład Wydawniczo – Poligraficzny ARJADNA
Patronat medialny:
- Katolickie Radio Ciechanów
- „Tygodnik Ciechanowski”
- Tygodnik „Extra Ciechanów”
- Tygodnik „Czas Ciechanowa”
- Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego

 

Aktualny numer - Strona główna

Powrót do poprzedniej strony


© 2010-2018 Stowarzyszenie Salon Literacki.
Kopiowanie treści zawartych w serwisie wyłącznie za zgodą Redakcji i podaniem źródła pod cytowanym fragmentem, w przypadku portali internetowych - linkiem do serwisu salonliteracki.pl.