W najnowszym numerze...

R E G U L A M I N

1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu przy współudziale Urzędu Miasta Torunia.
2. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć autorzy niezrzeszeni oraz członkowie związków twórczych.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie maksimum pięciu utworów poetyckich w 4 kopiach maszynopisu. Kopie należy ułożyć w 4 komplety, tak aby zawierały każdy ze zgłoszonych utworów. Jurorzy otrzymają po jednym komplecie utworów danego autora.
4. Utwory należy przesłać na adres: Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń (tel. 56 655-49-39) z dopiskiem na kopercie Konkurs Poetycki.
5. Tematyka i forma prac jest dowolna.
6. Każdy utwór powinien być podpisany godłem (godło: rodzaj hasła w formie słownej; nie są dopuszczalne godła w formie graficznej).
7. Dane zawierające imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu autora należy umieścić w małej kopercie. Kopertę (jedną) należy podpisać swoim godłem, zakleić i dołączyć do przesyłki z kompletem utworów.
8. Utwory zgłoszone do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane, w tym także w Internecie.
9. Uczestnik konkursu ma prawo zgłosić te same wiersze do innego konkursu. Jeśli przed ogłoszeniem wyników OKP „O liść konwalii” zostanie rozstrzygnięty inny konkurs, w którym uczestnik otrzyma nagrodę, ma obowiązek zgłosić ten fakt Organizatorowi Konkursu. Jeśli dojdzie do publikacji utworów, nie mogą być one brane pod uwagę w niniejszym konkursie. W przypadku niezastosowania się do ww. zasad, uczestnik konkursu zostanie zdyskwalifikowany.
10. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Jury ma prawo przyznać nagrodę za najlepszy pojedynczy wiersz spoza wyróżnionych zestawów.
11. Pula nagród wynosi 7 000 zł.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów.
13. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
14. Termin nadsyłania prac mija z dniem 31 sierpnia 2018 roku. Decyduje data wpływu do siedziby Organizatora.
15. Konkurs rozstrzygnięty zostanie 1 grudnia 2018 r. w trakcie uroczystego koncertu. Ponadto laureaci są zobowiązani do uczestnictwa w spotkaniu autorskim 2 grudnia 2018 r. Obecność w powyższych wydarzeniach osób, których wiersze zostały nagrodzone lub wyróżnione w konkursie, jest warunkiem otrzymania nagrody.
16. Organizator zapewnia nocleg dla laureatów z 1/2 grudnia 2018 r. oraz zwrot kosztów podróży.
17. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzygnięcia dokonuje Organizator, czyli Centrum Kultury Dwór Artusa.

Aktualny numer - Strona główna

Powrót do poprzedniej strony


© 2010-2018 Stowarzyszenie Salon Literacki.
Kopiowanie treści zawartych w serwisie wyłącznie za zgodą Redakcji i podaniem źródła pod cytowanym fragmentem, w przypadku portali internetowych - linkiem do serwisu salonliteracki.pl.