W najnowszym numerze...

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.
 2. Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie autorów piszących w języku polskim wydane w roku 2017, które autor bądź wydawca nadeśle na adres Organizatora konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 23 lutego2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN bez względu na jego objętość. Jest więc nią również tzw. arkusz poetycki, jeśli posiada cechy wymienione w punktach 3 i 4 regulaminu.
 4. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.
 5. Autorzy bądź wydawnictwa muszą dołączyć do książek kartę zgłoszeniową – załącznik do regulaminu.
 6. Jury Konkursu przyzna nagrody o łącznej wartości 12.000 złotych. Zakładany podział nagród określa się w sposób następujący: I nagroda – 5000 zł (kwoty brutto), II nagroda – 3000 zł, III nagroda – 2000 zł. Wyróżnienia: suma łączna – 2000 zł. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 7. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 kwietnia 2018 roku w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1.
 8. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną o tym poinformowani do dnia 6 kwietnia 2018 r.
 9. W ramach Festiwalu organizowane będzie otwarte spotkanie laureatów XIV OKL z prezentacją wierszy z nagrodzonych książek w dniu 15 kwietnia 2018. Uczestnicy wypełniając kartę zgłoszeniową deklarują dostępność na spotkaniu. Spotkanie odbędzie się w Kutnie, w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie.
 10. Uczestnicy konkursu zgadzają się na wykorzystanie wierszy z debiutanckich tomików w materiałach promocyjnych festiwalu Złoty Środek Poezji 2018.
 11. Warunkiem otrzymania nagród finansowych jest osobiste stawiennictwo nagrodzonych i wyróżnionych autorów (lub w szczególnych przypadkach - pisemnie przez nich upoważnionych przedstawicieli) na uroczystości oficjalnego ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród przez organizatora.
 12. W przypadku nie spełnienia przez autora wymagania punktu 10. regulaminu kwota jego nagrody finansowej zostanie wykorzystana przez Organizatora na inne cele związane z misją upowszechniania kultury.
 13. Nadesłanie książek debiutanckich na adres Organizatora we wskazanym terminie oznacza akceptację regulaminu i deklarację, że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki noszącej cechy poetyckiego debiutu książkowego w rozumieniu niniejszego regulaminu.
 14. W przypadku, gdyby okazało się - po rozstrzygnięciu konkursu - iż książka nagrodzona lub wyróżniona nie jest poetyckim debiutem książkowym w rozumieniu regulaminu - nagrodzony lub wyróżniony autor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody finansowej a werdykt jury ulega odpowiedniej korekcie.
 15. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: .
 16. Adres, na który należy wysyłać książki wraz z kartą zgłoszeniową: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno, z dopiskiem „XIII OKL Złoty Środek Poezji”.