W najnowszym numerze...

1. W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni oraz poeci będący członkami związków twórczych. Wiek uczestników od 21 lat.
2. Na konkurs należy nadsyłać utwory, które dotąd nie były publikowane (również w formie elektronicznej) ani nagradzane na innych konkursach poetyckich, pod własnym imieniem i nazwiskiem.
3. Organizator nie ogranicza tematyki prac konkursowych.
4. Na konkurs należy nadsyłać zestaw 3 wierszy w czterech egzemplarzach, (każdy zestaw należy zszyć zszywaczem, bez dodatkowych opraw) do dnia 30 listopada 2017 r.
Adres organizatora :
Krotoszyński Ośrodek Kultury
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18
63 - 700 Krotoszyn
5. Każdy utwór powinien być opatrzony godłem. Godło powinno widnieć na dołączonej kopercie z informacjami : imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon.
6. Oceny nadesłanych prac dokona jury. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
7. Ogłoszenie wyników odbędzie się 7 stycznia 2018 r. na stronie www.kok.krotoszyn.pl Spotkanie poetyckie, podczas którego laureatom wręczone zostaną nagrody przewidziane jest w dniu 20 stycznia (sobota) 2017 r.o godz. 18:00 w siedzibie organizatora. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. Nieodebrane podczas biesiady nagrody zasilą fundusz kulturalny Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni e-mailem.
8. Nagrody i wyróżnienia finansowe zostaną ufundowane przez organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w pokonkursowym almanachu poetyckim, stronie internetowej Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury oraz prasie.
10. Szczegółowych informacji o konkursie udziela Beata Ulbrych tel. 509 282 972
11. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmie organizator.
12. Nadesłanie wierszy na Turniej Poetycki jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach konkursowych i dalszych prezentacji nadesłanych prac, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).