W najnowszym numerze...

ORGANIZATOR KONKURSU:

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
ul.Wyszyńskiego 65
78- 400 Szczecinek
www.sapik.pl
tel. 94 712-83-02

I. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Malowanie słowem" im. Mieczysława Czychowskiego od XXI edycji (2016) zmienił nazwę na:
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego.

II. Celem konkursu jest promocja twórczości poetyckiej w kraju i za jego granicami, rozbudzanie wrażliwości artystycznej w środowisku oraz stwarzanie warunków do publicznych kontaktów i konfrontacji.

REGULAMIN:

1. Do konkursu zapraszamy autorów, którzy ukończyli 15 lat.

2. Nadesłane utwory powinny być napisane w języku polskim, stanowić pracę własną autora. Nie mogą być wcześniej publikowane w wydaniach książkowych i nagradzane Nagrodami Głównymi (1,2,3 miejsce) w innych konkursach poetyckich.

3. Zestawy prac należy nadsyłać w formie papierowej na adres Organizatora (jak wyżej) z dopiskiem na kopercie: "Konkurs poetycki" oraz kategorię.

NAGRODY W KATEGORIACH:

I. Nagroda Główna Burmistrza Miasta Szczecinek za zestaw wierszy - 1000 zł.
Dwa równorzędne wyróżnienia - po 500 zł.

II. Nagroda Główna Starosty Szczecineckiego za zestaw wierszy dla dzieci:
1000 zł i druk książki autorskiej (300 egzemplarzy. Autor otrzymuje 100 egzemplarzy, pozostałe zostają do dypozycji Organizatora).

III. Nagroda Główna w kategorii "POETA REGIONU" - 500 zł (kwalifikują się autorzy mieszkający w odległości do 50 km od Szczecinka).

4. Każdy zestaw winien być opatrzony godłem (słownym). Natomiast dane osobowe autora, (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, e-mail, krótka nota biograficzna, informacje o dotychczasowych osiągnięciach literackich) oraz oświadczenie o treści: „Oświadczam ,że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i nagradzane nagrodami głównymi (I, II, III miejsce) w innych konkursach”, powinny znajdować się w zaklejonej kopercie oznaczonej tym samym godłem (nie piszemy danych osobowych na kopercie głównej).

5. Autor może wziąć udział we wszytkich kategoriach.

6. Zestawy od 3 do 5 wierszy w kategorii I i III, oraz zestaw od 5 do 10 wierszy w kategorii II nadsyłamy w czterech egzemplarzach w terminie do 4 marca 2018 r. (zestawy przysłane po terminie nie biorą udziału w konkursie – liczy się data odbioru zestawu przez Organizatora).

7. Wiersze laureatów w kategorii I i III zostaną wydrukowane w almanachu pokonkursowym.

8. O doborze utworów do tomiku w kategorii II, objętości, formie i oprawie plastycznej decyduje Organizator.

9. Koncert Finałowy w trakcie którego nastąpi podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się wiosną 2018 r.

10. O wynikach i dokładnej dacie laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną. Werdykt zostanie udostępniony na stronie internetowej Organizatora oraz stronach i pismach literackich.

11. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas Imprezy Finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą. Nagroda nieodebrana zostanie przekazana na konto innych projektów kulturalnych organizowanych przez SAPiK w Szczecinku.
- Nadesłanych prac Organizator nie zwraca.
- Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami.
- Laureaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonych wierszy w publikacjach służących reklamie konkursu.

12. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na Koncert Finałowy.

13. Sprawy sporne, nie ujęte regulaminem rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

14. Zgłoszenie do udziału w konkursie traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

15. Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku na stronie internetowej Organizatora lub u sekretarza konkursu Krystyny Mazur (tel. 94 712 83 02; e-mail: ).