W najnowszym numerze...

Regulamin X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Refleksy”

1. Organizator:

Organizatorem X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Refleksy” jestDom Kultury „Klub Skolwin” z siedzibą w Szczecinie, ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin, telefon 91 421 80 20, faks 91 421 80 18, email:

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za Konkurs jest Marek Maj.

2. Patronat

Patronat nad Konkursem sprawują: kwartalnik literacko-kulturalny eleWator  oraz zachodniopomorski portal kulturalny eleWatorKultury.org

3. Cele Konkursu

Celem konkursu jest:
- wyłuskanie najciekawszych autorów spośród osób piszących wiersze,
- rozbudzenie zainteresowań twórczością  poetycką,
- popularyzacja twórczości literackiej,
- rozpoznanie możliwości twórczego wykorzystywania języka polskiego.

4. Miejsce i terminy

Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora – adres jak wyżej.
Termin nadsyłania prac konkursowych  na adres organizatora do dnia 24 listopada 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia 10 lutego 2018 roku w siedzibie Organizatora.

5. Zasady i warunki uczestnictwa

Konkurs ma charakter otwarty – jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w czterech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnej, zaklejonej  kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora – imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres Organizatora Konkursu. Wiersze nadesłane drogą elektroniczną nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie. Zestawy podpisane imieniem i nazwiskiem autora zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej ani nagradzane w innych konkursach.

Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, publikację wierszy w kwartalniku literacko-kulturalnym eleWator oraz w pokonkursowych publikacjach okolicznościowych.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu

Powołane przez Organizatora Jury wyłoni Laureatów Konkursu. Jury oceniać będzie poszczególne wiersze, a nie ich zestawy jako całość.

Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień wskazanym przez Jury twórcom:
I nagroda 1.200,- zł
II nagroda 900,- zł
III nagroda    700,- zł
Trzy wyróżnienia po 500,-zł

Jury zastrzega sobie możliwość innych od przewidzianych w Regulaminie rozstrzygnięć Konkursu oraz innego podziału nagród.
Wybrane wiersze laureatów zostaną wydrukowane w kwartalniku literacko-kulturalnym eleWator.
Nagrody pieniężne nieodebrane osobiście przez Laureatów w dniu rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na rzecz Organizatora.
O wynikach Konkursu Laureaci zostaną powiadomieni najpóźniej 31 stycznia 2018 roku telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

7. Uwagi dodatkowe

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków  niniejszego Regulaminu.
Wszelkie dodatkowe informacje u Organizatora konkursu:
telefon 91 421 80 20, email: