Drukuj

Stowarzyszenie Salon Literacki

zarejestrowane 29 września 2010 r. o godzinie 13:04

Informacje

Informacje o stowarzyszeniu:

 

Zarząd:

Sławomir Płatek - prezes
Dorota Ryst - zastępca prezesa
Jolanta Witusik-Kamińska - skarbnik
Teresa Radziewicz - sekretarz
Anna Nawrocka - członek zarządu

 

Stowarzyszenie zajmuje się promocją autorów, organizacją wydarzeń literackich i kulturalnych. Jest otwarte, chętnych zapraszamy do współpracy.

Stowarzyszenie Salon Literacki zostało zarejestrowane 29 września 2010 roku.

Celami Stowarzyszenia są:

  • upowszechnianie i promowanie literatury współczesnej oraz szeroko rozumianej kultury literackiej;
  • wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki, a w szczególności literatury, rozumiejącego jej rolę w życiu współczesnego człowieka;
  • docieranie do młodzieży szkolnej w celu uwrażliwienia jej na współczesną poezję i rozwoju talentów, umożliwienie młodzieży kontaktu z literaturą poprzez wyjście poza kanon lektur;
  • stwarzanie możliwości publikacji dla autorów (w postaci drukowanej i elektronicznej), zwłaszcza debiutantów; zainteresowanie szerszych kręgów społeczeństwa współczesną literaturą i sztuką, prezentacja dziedzin sztuki i literatury postrzeganych jako hermetyczne i umożliwienie kontaktu z nimi potencjalnym odbiorcom;
  • ułatwienie wejścia w życie środowisk artystycznych osobom z marginalizowanych obszarów; integracja środowisk twórczych.

Jednak początki Salonu Literackiego są znacznie wcześniejsze. Od kwietnia 2008 działa forum poetyckie o tej nazwie. W maju 2009 roku odbyła się pierwsza edycja Warsztatów Literackich w Turowie (gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie), organizowanych przez forum Salon Literacki, przy wsparciu Urzędu Gminy Miastko. Pokłosiem tych warsztatów był pierwszy almanach „Pomost” (nakład wyczerpany), promowany w październiku tegoż roku na dużej biesiadzie w Miastku. Dotychczas odbyło się 6 edycji warsztatów – impreza wpisała się trwale w kalendarz wydarzeń kulturalnych gminy. Pomysłodawcami i głównymi organizatorami warsztatów byli Dorota Ryst i Sławomir Płatek. Salon Literacki rozpoczął też wydawanie serii autorskich książek poetyckich – dotychczas ukazało się 15 pozycji. Książki te są bardzo dobrze oceniane przez recenzentów, a kolejne tomy serii są oczekiwane przez środowisko literackie.

W 2011 roku stowarzyszenie zorganizowało Mazowiecki Festiwal Literacki „Most”, dofinansowany przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, a w 2012 roku rozpoczął się Festiwal „Praski Slalom Poetycki”, współfinansowany przez Dzielnicę Praga-Północ, w ramach którego zorganizowano m.in. Ogólnopolski konkurs Literacki in. Wł. Sebyły „Prawy Brzeg”. Główną częścią festiwalu są kameralne spotkania z poetami odbywające się w kawiarniach artystycznych warszawskiej Pragi. Dotychczas odbyło się ok. 50 spotkań, wydano też e-book Takie zwykłe praskie madonny, zawierający wiersze 20 autorów i fotografie Krzysztofa Micha. Regularnie odbywają się również spotkania autorskie w Gdańsku (w ramach cyklu „Miasto portowe”) oraz w innych miastach w Polsce. Stowarzyszenie bierze udział w akcjach propagujących poezję i czytelnictwo, takich jak „Święto Placu Wilsona”, „Święto ulicy Narbutta”, „Święto Saskiej Kępy”, „Radomska Wiosna Literacka”, „Rozdroża Wolności”, „Parkowanie z książką w Wilanowie”. Członkowie stowarzyszenia uczestniczą w życiu literackim kraju.

Przy końcu 2010 roku utworzono portal Salon Literacki zajmujący się głównie publicystyką literacką i kulturalną, wspierający promocję ciekawych zjawisk wydarzeń z tej dziedziny. W maju 2011 roku portal został zarejestrowany jako tytuł prasowy (numer ISSN 2083-5051).

 

Jeśli chcesz zostać naszym członkiem lub skontaktować się w innej sprawie, napisz: 
lub - Stowarzyszenie Salon Literacki, ul Wandy 8A/2, 03-040 Warszawa;

Jeśli chcesz wesprzeć nas finansowo: konto 53 2490 0005 0000 4500 6202 7723

Z góry dziękujemy. W uzasadnionych wypadkach możemy odwdzięczyć się powieszeniem banera na stronie lub w inny sposób uhonorować darczyńców. Najważniejsza jest jednak pomoc, jakiej dzięki tym środkom będziemy mogli udzielić twórcom oraz promocja literatury. Cenimy też pomoc osób, które chcą się zaangażować czynnie w nasze akcje. Więcej informacji można uzyskać pisząc do nas.

 

Statut

Statut Stowarzyszenia Salon Literacki

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1.Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Salon Literacki, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2.Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji oraz propagowania twórczości literackiej, a także fotografii, grafiki, muzyki, sztuk audiowizualnych itp. i wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

3.Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska z możliwością poszerzenia na inne kraje Europy i Świata.

4.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

5.Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

7.Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

Rozdział II
Cele i środki działania

1.Celami Stowarzyszenia są: 
- upowszechnianie i promowanie literatury współczesnej oraz szeroko rozumianej kultury literackiej
- wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki, a w szczególności literatury, rozumiejącego jej rolę w życiu współczesnego człowieka
- docieranie do młodzieży szkolnej w celu uwrażliwienia jej na współczesną poezję i rozwoju talentów, umożliwienie młodzieży kontaktu z literaturą poprzez wyjście poza kanon lektur
- stwarzanie możliwości publikacji dla autorów (w postaci drukowanej i elektronicznej), zwłaszcza debiutantów
- zainteresowanie szerszych kręgów społeczeństwa współczesną literaturą i sztuką, prezentacja dziedzin sztuki i literatury postrzeganych jako hermetyczne i umożliwienie kontaktu z nimi potencjalnym odbiorcom
- inspirowanie międzynarodowej wymiany artystycznej i dialogu międzykulturowego
- ułatwienie wejścia w życie środowisk artystycznych osobom z marginalizowanych obszarów
- integracja środowisk twórczych

2.Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 
- prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie książek, e-booków, audiobooków oraz kwartalnika internetowego poświęconego tematyce literackiej oraz związków literatury z wszystkimi dziedzinami sztuki i jej znaczeniu dla jednostki i zbiorowości)
- organizację promocji wydanych książek, spotkań autorskich, spektakli poetyckich oraz imprez interdyscyplinarnych (łączenie możliwie wielu rodzajów sztuki dla wzmocnienia odbioru i ułatwienia komunikacji z odbiorcą)
- prowadzenie dynamicznego serwisu internetowego jako miejsca dyskusji o literaturze, kulturze i sztuce
- organizację cyklicznych warsztatów poświęconych zarówno ćwiczeniom techniki i wyobraźni twórczej jak i metodom zaistnienia na rynku wydawniczym i w świadomości odbiorców
- współpracę ze szkołami i bibliotekami
- współpracę z innymi stowarzyszeniami, związkami twórczymi i organizacjami zajmującymi się kulturą, zarówno polskimi jak i zagranicznymi
- występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

3.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

2.Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających, honorowych.

3.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia) za wyjątkiem: 
· osób ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo, 
· osób pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, 
· postępujących w sposób sprzeczny z celami Stowarzyszenia, 
· osób wykluczonych za czyn uwłaczający dobremu imieniu Stowarzyszenia lub działanie na szkodę Stowarzyszenia.

4.Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

5.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

6.Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

7.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

8.Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek członków Stowarzyszenia.

9.Członkowie zwyczajni mają prawo: 
· biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
· korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
· udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
· zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
· korzystania z symboli Stowarzyszenia (takich jak nazwa i logo) zgodnie 
z założeniami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia.

10.Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
· brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 
· przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
· regularnego opłacania składek członkowskich.

11. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym, nie posiadają natomiast praw wyborczych i prawa głosu stanowiącego, natomiast są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

12.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

13.Utrata członkostwa następuje na skutek: pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, wykluczenia przez Zarząd (z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia, z powodu niepłacenia składek za okres 3 miesięcy, na pisemny wniosek członków Stowarzyszenia, z ww. powodów, utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu), śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

14.Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia


1. Władzami Stowarzyszenia są: 
· Walne Zgromadzenie Członków, 
· Zarząd Stowarzyszenia, 
· Komisja Rewizyjna, 

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

3.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

5.Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na 3 lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

6.Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wpłynięcia wniosku .

7.Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie może być tajne lub jawne.

8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
· określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
· uchwalania zmian statutu, 
· wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
· rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
· uchwalanie regulaminu Zarządu, 
· uchwalanie budżetu, 
· uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, 
· wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 
· rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
· rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, 
· rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

9.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

10. Zarząd składa się z Prezesa, jednego zastępcy, skarbnika, sekretarza i 1-5 członków.

11.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

12.Do kompetencji Zarządu należy: 
· realizacja celów Stowarzyszenia, 
· wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 
· sporządzanie planów pracy i budżetu, 
· sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
· podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
· reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
· zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 
· przyjmowanie i skreślanie członków. 

13.Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

14.Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

15.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
· kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, 
· składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków, 
· prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu, składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 
· składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków

16.W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

17. Prezes Zarządu oraz zastępca prezesa reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz i działają w jego imieniu. Przewodniczą i koordynują prace Zarządu oraz zwołują posiedzenia zarządu

Rozdział V
Majątek i Fundusze

1.Majątek Stowarzyszenia powstaje: 
· ze składek członkowskich, 
· darowizn, spadków, zapisów, 
· dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia, 
· dotacji i ofiarności publicznej.

2.Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa zarządu lub dwóch członków zarządu.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  

Aktualny numer - Strona główna

Powrót do poprzedniej strony


© 2010-2019 Stowarzyszenie Salon Literacki.
Kopiowanie treści zawartych w serwisie wyłącznie za zgodą Redakcji i podaniem źródła pod cytowanym fragmentem, w przypadku portali internetowych - linkiem do serwisu salonliteracki.pl.