W najnowszym numerze...

Kto pisze w Salonie Literackim

Kontakt

Olgerd Dziechciarz

Stały Współpracownik Salonu Literackiego

Pro­za­ik, po­eta, fe­lie­to­ni­sta i blo­ger. Z wy­kształ­ce­nia na­uczy­ciel hi­sto­rii, ale nie­prak­ty­ku­ją­cy. Pra­co­wał w różnych za­wo­dach. Obec­nie urzęd­nik i głów­ny spe­cja­li­sta ds. wy­sta­wien­ni­czych Ga­le­rii Sztu­ki Współ­cze­snej BWA w Ol­ku­szu.

Artykuły